بد حجابی گناه صغیره یا کبیره ؟
3043 بازدید
تاریخ ارائه : 5/21/2012 4:45:00 AM
موضوع: فقه و اصول

بدحجابی گناه صغیره یا کبیره ؟

شاید برخی چنین تصور کنند که مسالۀ بدحجابی و حتّی بی حجابی هم از گناهان کبیره شمرده نمی شود.

برای رفع این توهّم غلط لازم می دانم که نکاتی را به طور خیلی مختصر ذکر بکنم:

نکتۀ اوّل این است که یکی از گناهانی که جزو گناهان کبیره شمرده شده است، اصرار ورزیدن و پایداری در انجام یک گناه است ؛ یعنی تصمیم برانجام یک گناه صغیره و پایداری در انجام آن ، موجب کبیره شمرده شدن آن گناه می شود . و تردیدی نیست که بدحجابها یی که توبه نکرده و به رویّۀ خود در بدحجابی ادامه میدهند ، مشمول  این قاعده می شوند و از اهل گناهان کبیره  شمرده می شوند .

نکتۀ دوّم این است که عواقبی که این گناه به دنبال دارد ، گاهی به قدری مفسده آور  است که توبۀ از آن  ، خیلی مشکل می شود ؛ مثل این که جوانی با دیدن زیباییهای زنی ، تحریک به ارتباطات نامشروع  پیدا کرده و به دنبال آن مفاسد فراوانی به او روی می آورد .

ومثل این که مرد زنداری با دیدن زیباییهای آن زن بدحجاب و مقایسۀ آن با همسر خودش ، نسبت به زنش دلزده شده و اختلاف در بین آنها پیدا می شود به طوری که در مواردی هم ، منجرّ به طلاق آنها و پاشیده شدن یک کانون گرم خانوادگی و مشکلات بعدی آن ، خصوصا با وجود فرزند می شود ، که در این فرصت کم  ، مجال پرداختن به آنها ، نیست .

نکتۀ سوم این است که مسالۀ بدحجابی به عنوان یکی از راهکارهای بسیار تاثیرگذار در آیندۀ انقلاب اسلامی ، توسّط دشمنان  این انقلاب ، شدیدا دنبال می شود و آنها بر این باور هستند که مسالۀ بد حجابی ، رفته رفته بدنۀ کارآمد کشور در آینده را ، از ارزش ها و باورهای دینی دور نموده و به بی دینی و لاابالی گری سوق خواهد داد . ولذا کاملا در این جهت به شبکه های ماهواره ای که تحت سلطۀ صهیونیست ها هستند و برنامه ها ی مناسب ساخته و در یک کلام ، به تبلیغ  بی بند وباری در بین مردم میپردازند ، مساعدتهای لازم را انجام میدهند.

حال آیا به نظر شما  گناه بدحجابی گناه کوچکی است ؟ و از صغائر است ؟