لباس روحانیت چرا
10 بازدید
موضوع: تبلیغ

لباس روحانیت چرا ؟

اخیرا برخی از حوزویان در چرایی لباس روحانیت تشکیک کرده اند که چرا ما هم مانند پیامبر اسلام ناشناخته نباشیم که در بین مردم لباس خاصی نداشت تا با آن شناخته شود و چنین استدلال می کنند که اگر این لباس دست و پاگیر نباشد صمیمیت مردم با روحانی بیشتر شده و الگو پذیری بهتری خواهند داشت.

غرض این نوشتار پرداختن زیاد به این مطلب نیست فقط در سدد هشدار به این عزیزان است که در زمین دشمن بازی نکرده و گل به خودی نزنیم

پاسخ اجمالی را با نقل اتفاقی شروع می کنم که همین دیشب برای حقیر رخ داد وآن اینکه اواخر شب بود در کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که جوانی با ماشین شخصی ترمز نموده و اصرارکرد که مرا به منزل برساند . در طی مسیر با لهجه شیرین اصفهانی می گفت : حاج آقا از وقتی که در قم خیلی از علما و روحانیون را به جهت گرانی اسکان در شهر ، از شهر خارج کرده وبه شهرکهای اطراف برده اند چهره مذهبی قم و رعایت شعایر مذهبی در آن روی به ضعف رفته است .چرا که مردم وقتی روحانیون را میدیدند از این لباس  به یاد خدا می افتادند و نادانها نیز حیا نموده و شعایر را بیشتر مراعات می کردند.

حال سوالی که وجود دارد این است که آیا چنین ثمراتی برای این لباس کم است

ولذا می بینیم که در زمان رضا خان پهلوی استعمار پیر انگلیس این لباس را بر نمی تابد و دستور ممنوعیت پوشیدن آن را صادر می نماید و البته این نقشه ضد دینی و استعماری در ایران امکان تحقق پیدا نمی کند ولی همین نقشه در ترکیه عملی می شود و حتی به حضرت امام خمینی نیزدر زمان تبعید به ترکیه  اجازه پوشیدن این لباس داده نمی شود.

به عزیزانی که در سدد نقد اینگونه امور مربوط به حوزه ی دین هستند  توصیه می شود که مراقب باشیم که این لباس امروزه به عنوان نماد دین واز شعایر و خار چشم دشمنان اسلام و حضور آن در بین مردم تبلیغ دین و آمر به معروف و ناهی از منکرات است.