مرجّحیّت تقیّه در تعارض اخبار
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : مروّج
در این رسالۀ علمی مسالۀ مرجّح بودن مخالفت با عامّه در ترجیح خبر مخالف عامه در باب اخبار متعارض مورد بررسی قرار گرفته است.