قاعده استحاله
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : قانع
در این رساله در بارۀ استحاله و مطهّر بودن آن بحث گردیده است .