احکام عبادی اطفال
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : رادمیروطن
در این رساله در مورد احکام عبادات اشخاص غیر بالغ بحث شده است .