زیارت ناحیه مقدّسه
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : خوش نصیب
در این رساله پیرامون زیارت معروف ناحیه مقدسه از حیث سند و محتوا بحث گردیده است .