حرمت اعانه بر اثم
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جعفری
در این رساله در پسرامون مساله حرام بودن کمک کردن بر گناه و اقسام و احکام آنها بحث گردیده است .