مفطرات جدید صوم
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : احمدی
در این رساله در مورد مفطرهای جدید روزه مانند آمپول و ... از حیث فقهی بحث شده است .