احکام غصب
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : خضرلو
در این رساله در باره غصب و برخی از احکام مهم آن مثل ضمان و تعاقب ایدی بحث شده است .