خمس هدیه
48 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام
نام استاد/نام دانشجو : اصغری
در این رساله مساله خمس داشتن هدیه مورد بررسی قرار گرفته است