اشتراط قبض در معاملۀ اوّل در معاملۀ دوّم
54 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام
نام استاد/نام دانشجو : عابدی
در این رساله شرط بودن قبض کردن در معامله اوّل در صحیح بودن معامله دوّم نسبت به آن چیز مورد بررسی قرار گرفته است .