وعده و وعیدهای الهی
48 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه معصومیه
نام استاد/نام دانشجو : خانم معصومیان
در این رساله در مورد وعده و وعیدهای خداوند در قرآن کریم بحث شده است .