نقش محبّت والدین در تربیت کودک
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه معصومیه
نام استاد/نام دانشجو : خانم آرمون
در این رساله پیرامون تاثیرات پدر و مادر در تربیت کودک از نظر اسلام بحث شده است.