شرائط ضمن عقد آمده در اسناد ازدواج
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : نصیحت کن
در این رساله مستندات فقهی شرائط مذکور در اسناد ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است .