احکام عبادات غیر صلاتی در مسجد
70 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : آفتابی
در این رساله احکام عبادات غیر نمازی که در مساجد انجام می پذیرد به طور اجمال مرد بررسی قرار گرفته است .